Chovateµská stanica ECON

Chovateµská stanica FCI


CONNIE Valaąské samoty

Fotogaléria

GASTON v. Walterswil Ich. WACHO v. Tonisbach JGOR v. Vindonissa JANIS vom Bärnerhof
VILJA von der Hausmatt
GORA v. Steinhölzli KAI vom Tonisbach
BLANKA v. Obrerburgiwil
CINDI v. Rothbachtal MUTZ v. Waldacker ARTHOS v. Waldacker
NORA v. Bernetta
BASCA v. Aemmenmätteli HONDO v. Bernetta
NASCHA v. Pfaffenbrünneli
DESY Wekerlei - Nagymedve IWAN vd Holderstockhohe Ich. DONAX vd Landcheider Mühle GREY v. Waldacker
KALMIA v. Appelbachtal
Ich. ESTELLA vd Holderstockhohe DANETTAS Floggy
ANIA vd Schlusselburg
INKA v. Aemmitau KAY v. Blaumatthof MUTZ v. Waldacker
CENTA v. Rechenbrunnen
LASKA v. Hofacher KUNO Schoneggschwand
HELLA v. Hofacher